"Dobrý tovar kupcu nájde."

1
1
2
2
3
3

Výkon činnosti stavbyvedúceho

Chcete postaviť? Vy viete čo, my vieme ako.

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác. Vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Typické činnosti vykonávané na pozícii

  • Organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku.
  • Vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, sledovanie čerpania rozpočtu.
  • Evidovanie vykonaných stavebných prác v stavebnom denníku.
  • Rozhodovanie o začatí a ukončení stavebných prác a iných činností na stavenisku a stavbe.
  • Vydávanie pokynov týkajúcich sa stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe.
  • Preberanie stavebných materiálov, zisťovanie ich vhodnosti a určovanie ich umiestnenia a uskladnenia na stavenisku.
  • Koordinovanie poradia stavebných prác.

V skratke: Stavbyvedúci organizuje a riadi stavebné práce a vedie stavebný denník.

Poskytujeme kompletnú činnosť stavbyvedúceho.

Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy na základe dohody s klientom, v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.

Odkaz na Slovenskú komoru stavebných inžinierov - klikni!

 

 

 

stavebný denník.
 
stavebný denníkPoskytujeme výhradne full service. 
Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2